Articles of Association

Ikon

Vedtekter for Edda Wind ASA

(Org. nr. 923 565 264)

Fastsatt 23. desember 2021

§ 1 Selskapets foretaksnavn er Edda Wind ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2 Selskapets forretningskontor er i Haugesund kommune.

§ 3 Selskapets virksomhet består i å, direkte eller indirekte, eie og drive virksomhet innenfor fornybar offshore, herunder, men ikke begrenset til, eierskap og drift av spesialiserte fartøyer, ulike tilleggstjenester, samt deltakelse og eierskap i andre selskaper.

§ 4 Selskapets aksjekapital er NOK 6 431 448,80 fordelt på 64 314 488 aksjer, hver pålydende NOK 0,1. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

§ 5 Selskapets styre består av tre til syv styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 6 Selskapets generalforsamling skal innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjonærer med kjent adresse.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn fem (5) dager før generalforsamlingen.

Styret kan bestemme at aksjonærene skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den han/hun oppnevner. På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

a) Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.

b) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen. Selskapet kan avholde generalforsamling i Oslo kommune.

§ 7 Selskapet skal ha en valgkomité som består av minst to medlemmer som velges av generalforsamlingen. Medlemmene velges for en periode på to år. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til valgkomiteen.

Valgkomiteen foreslår kandidater til styre og valgkomiteen, og honorarer for medlemmene av disse organer. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteen.

Ikon

Articles of association for Edda Wind ASA

(Registration no. 923 565 264)

Adopted on 23 December 2021

§ 1 The company’s business name is Edda Wind ASA. The company is a public limited liability company.

§ 2 The company has its registered office in the municipality of Haugesund.

§ 3 The company’s business is to directly or indirectly, own and conduct business within the offshore renewable segment including, but not limited to, ownership and management of specialised vessels, various auxiliary services, as well as participation and ownership in other companies.

§ 4 The company’s share capital is NOK 6,431,448.80 divided into 64,314,488 shares, each with nominal value NOK 0.1. The Company’s shares shall be registered with the Norwegian Central Securities Depository (Nw: Verdipapirsentralen).

§ 5 The Company’s Board of Directors consists of between three and seven directors pursuant to the general meeting’s further decision. The chairman of the Board of Directors together with one Director jointly have the right to sign for and on behalf of the Company. The Board of Directors may grant procuration.

§ 6 Notice of the General Meeting shall be made by written notification to all shareholders with a known address.

Provided documents concerning items to be discussed at the General Meeting are made available at the company’s web-site, the requirement of mailing the documents to the shareholders does not apply. This also applies for documents which, according to the law, shall be included in or attached to the notice of General Meeting. Despite this, each shareholder is entitled to request that the documents concerning items to be discussed at the General Meeting are mailed.

The company may set a deadline in the Notice of General Meeting for registration of attendance to the General Meeting, which shall not fall earlier than five (5) days prior to the General Meeting.

The Board can decide that the shareholders shall be able to cast votes in writing, including by electronic communication, in a period prior to the General Meeting. For such voting an adequate method to authenticate the sender shall be used.

The Chairman of the Board or a person designated by him/her shall preside at the General Meeting. The Annual General Meeting shall discuss and decide on the following matters.

a) Approval of the annual accounts and the annual report, including distribution of dividend, if any.

b) Other matters that pursuant to law or the Articles of Association fall under the authority of the general meeting

The Company’s General Meetings may be held in the municipality of Oslo.

§ 7 The company shall have a nomination committee consisting of minimum two members to be elected by the general meeting. The members shall be elected for a period of two years. The general meeting determines the remuneration to the nomination committee.

The nomination committee propose candidates for members of the board and the nomination committee, and remuneration to the members of these bodies. The general meeting may decide on guidelines for the nomination committee.

(Unofficial translation. The official language of these minutes is Norwegian. In the event of any discrepancies between the Norwegian and English text, the Norwegian text shall precede.)

OFFSHORE
2021 Deal of The Year

Edda Wind, together with DNB Markets, ABG Sundal Collier and Clarksons Platou Securities, is thrilled to receive Marine Money's award for "2021 Deal of The Year Offshore".

Read more